30.11.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler şu şekildedir;

Yönetmeliğin ekinde yer alan “Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Standart Formunda”, “İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formunda” ve “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali Kararının Bildirilmesi Formunda” mevcut olan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen günden” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin ekinde yer alan “Elektronik Eksiltmeye Davet Edilmeyen İsteklilere Davet Edilmeme Gerekçelerinin Bildirilmesine İlişkin Formda” mevcut olan “İhale sonucuna” ibaresinden önce gelmek üzere “Bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren … gün içinde [boş bırakılan yere bazı ihalelerde “beş”, bazılarında “on” yazılacaktır] idaremize şikayet başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür.” cümlesi eklenmiştir.

Yönetmeliğin başka bir ekinde yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname üst başlıklı düzenlemenin “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 31. Maddesine bağlı (40) numaralı dipnotundaki “Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan mal alımı ihalelerinde “31.6. Bu madde boş bırakılmıştır.”, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilerek sonuçlandırılan” ibaresi kaldırılmıştır.

Aynı ekte yer alan “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 33. Maddeye bağlı (42) numaralı dipnot ve ‘İhalenin Karara Bağlanması’ başlıklı 36. Madde değiştirilmiştir. 36. Maddeden sonra gelecek şekilde; aşırı düşük teklif sorgulamasının yapıldığı ihalelerde, aşırı düşük teklif sahibi tüm isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosuna dair bilgilerin istenmesi, bu bilgileri vermeyen veya aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinin devre dışı bırakılmasını düzenleyen yeni bir madde eklenmiş, 36.3 maddesi kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname ekinde yer alan maddelerde yapılacak bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacağı da geçici madde 14 ile hüküm altına alınmıştır.