Projeye dayalı menkul kıymetleri, bunların ihracı ve proje finansman fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenleyen “Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği” 17.07.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen tebliğ ile ulaşım, altyapı, enerji, sanayi, teknoloji, haberleşme veya sağlık gibi kamu projelerinin, sermaye piyasası araçları ile finanse edilebilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, projeleri finanse etmek amacıyla, projeye dayalı menkul kıymetler oluşturulacak ve söz konusu projeye dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanacak para ve diğer varlıklar ile bir fon meydana getirilecektir. Diğer bir ifadeyle “Proje Finansman Fonu” olarak adlandırılan bu fon ile projeye dayalı hak ve varlıklar menkul kıymet olarak satılacak ve projelere finansman sağlanacaktır.

Tebliğle;

  • Proje finansmanı fonu kurulmasına ve projeye dayalı menkul kıymet ihracına,
  • Fon portföyüne dâhil edilebilecek varlıkların niteliklerine,
  • Fonun işleyişine,
  • Projeye dayalı menkul kıymet ihracı kapsamında elde edilen gelirlerin kullanım şekline

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Proje finansman fonuna ilişkin bazı önemli düzenlemelere göre, fonun Türkiye’de kurulması zorunlu olacaktır ve projeye dayalı menkul kıymetlerin ihracı dışında bir amaç için kurulamayacaktır.

Projeye dayalı menkul kıymetlerin yurt içinde halka arz edilmesi veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılması mümkündür. Birim nominal değeri asgari 100 bin TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak veya yurt dışında ihraç edilebilecektir.

Halka arz edilecek projeye dayalı menkul kıymetlerin borsada işlem görmesi zorunludur. Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak onay başvurusu ile birlikte bu amaçla borsaya başvurulması gerekmektedir.

Bununla birlikte projeye dayalı menkul kıymetler itfa edilinceye kadar, proje finansman fonunda yer alan varlıklar ve haklar, teminat amacı dışında tasarruf edilemeyecektir. Kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve ihtiyati tedbir kararı verilemeyecektir.

Tebliğ ile, projeye dayalı menkul kıymet adı altında yeni bir yatırım türü ortaya çıkarılarak kamu hizmetlerine ilişkin projelerine yeni bir finansman yolu oluşturulmuştur.