Son dönemlerde çevreci anlayış dahilinde elektrikli araç kullanımı oldukça artmıştır. Bu doğrultuda Şarj Hizmeti Yönetmeliği 02.04.2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelikte şarj ünitesi ve şarj istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve buna bağlı istasyonların işletilmesi ile şarj hizmeti sunulması, şarj ağı ve istasyonu işletmecileri ile kullanıcıların hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Söz konusu yönetmelik uyarınca şarj istasyonlarının açılması şarj ağı işletmeci lisanslı alınması şartına bağlı tutulmuştur.

Lisans başvurusunda bulunmanın şartları ise şöyledir: anonim şirket ya da limited şirket şeklinde kurulmuş tüzel kişi olması, ve bu tüzel kişilerin asgari sermaye tutarının EPDK tarafından belirlenen 4.500.000 TL tutarından az olmaması -kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan başvurular hariç- gerekmektedir. Söz konusu lisans başvurusu yapacak olan şirket eğer anonim şirket ise borsada işlem görenler hariç olmak üzere paylarının tamamının nama yazılı olması ve hamiline yazılı pay çıkarmaması – borsada işlem görmek üzere ihraç edilenler hariç – gerekmektedir. Bahse konu lisanslar yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca en çok 49 yıllığına verilebilmektedir ancak bu süre lisans sahibinin talebi ve EPDK’nın değerlendirmesiyle uzatılabilmektedir.

Aynı yönetmeliğin 20. Maddesine göre lisans sahibi, üçüncü kişilere şarj istasyonu kurulması, işletilmesi ve şarj istasyonunun kendi şarj ağına bağlı biçimde çalışabilmesi için sertifika düzenleme yetkisine haizdir. Düzenlenmiş bulunan sertifikanın süresi her halde asıl lisans sahibinin lisansının geçerlilik süresi ile sınırlı olarak kanun koyucu tarafından kısıtlanmıştır. Her bir şarj istasyonu için yalnızca bir lisans sahibi sertifika düzenleyebilir.  Şarj istasyonu işletmecisi, lisans sahibi şarj ağı işletmecisinin gözetim ve denetimi altında şarj hizmetinde bulunduğundan şarj hizmetinin sunulmasında asli sorumluluk aslında şarj ağı işletmecisinindir.

Sertifikanın geçerliliğini kaybetmesi şarj istasyonu işletmecisinin faaliyetine de son vermektedir. Bu halde şarj istasyonu işletmecisi dilerse başka bir şarj ağı işletmecisine başvuru yaparak sertifika talep edebilir ve sertifikayı aldığı takdirde lisans sahibinin şarj ağına bağlanarak faaliyetlerine devam edebilir.