Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3129 sayılı 18 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi.  Bu değişiklik ile aşağıdaki hususlarda mevzuat yeniden düzenlendi:

  • Ortak gelir, ortak gider ve yönetim giderleri tanımlandı ve bu kalemlerin paylaşımı hakkında maddeler getirildi.
  • Ortak gider katılım paylarının Türk Lirası üzerinden hesaplanması düzenlendi.
  • Her yıl bir önceki takvim yılına ilişkin ortak gelir ve gider raporu hazırlanarak nisan ayı sonuna kadar alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderilmesi gerekliliği getirildi. Bu raporlarda;
  1. Tür ve tutarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle ortak gelir ve giderler,
  2. Birim satış alanına düşen ortak gider tutarı,
  3. Ortak gider katılım payı dağıtımına esas ortak gider tutarının belirtilmesi zorunlu unsurlar haline geldi.
  • Kiraya verilmemiş iş yerlerine ait ortak gider katılım payları bu iş yerlerinin maliklerince karşılanması düzenlendi.
  • Alışveriş merkezinin bu işlemlerin denetimi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarına bağlandı.
  • Reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderler için perakende işletmelerden katılım payı talep edilebilmesine imkân sağlayan ve bu maddenin yayımı tarihinden önce kurulan sözleşme hükümleri, sözleşme süresince geçerli olması öngörüldü.