30.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de İcra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun yayımlanmış olup yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yayınlanan bu kanun içeriği genel olarak iş yoğunluğu ve personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinin düzeninin sağlanması, satış ve açık artırmanın elektronik ortam üzerinden yürütülmesi, icranın geri bırakılması kararının alınacağı mahkeme hususlarında değişiklikler içermekte, çocuk teslimi ve icra ilişkisine düzenlemeler getirmektedir.

İcra ve iflas kanunundaki değişiklikler şu şekildedir;

 • Yaşanan yoğunluklardan dolayı düzenin sağlanması adına Adalet Bakanlığı tarafından icra dairelerinin başına icra müdürünün yetkilerini haiz bir İcra Baş Müdürü görevlendirilir.
 • İş yoğunluğu veya icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde gözetim ve denetim ile idari işlerden sorumlu İcra Daire Başkanlığı kurulabilir.
 • İcranın geri bırakılması (tehir-i icra) kararını verme yetkisi Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay’dan alınmış bu kararın takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden verilebileceği düzenlenmiştir.
 • Bölge Adliye Mahkemesi’nin başvurunun esastan reddine ilişkin kararına karşı temyiz yolunun açık olması halinde, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar icranın geri bırakılmasının etkisi devam edecektir.
 • Haczi yapan memur sicile kayıtlı mallar hariç olmak üzere haczedilen malın kıymetini takdir eder, gerektiğinde bilirkişiye başvurabilir. Sicile kayıtlı malın kıymet takdirinin ise bilirkişilerce yapılması zorunludur.
 • Açık artırmanın tüm aşamaları elektronik ortamda yapılacağından dolayı hacizli malın getirileceği bir satış mahalli olmayacaktır. Dolayısıyla ‘satış mahalli’ kavramı kanundan çıkartılmış; haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üzerine muhafaza altına alınır veya ihale alıcısına teslime hazır hale getirilir, aksi halde satış yapılamayacağı düzenlenmiştir.
 • İstihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin haczedilen malın yedi eminliğini kabul etmesi halinde mal muhafaza altına alınmayacaktır. o Hacizli malların satışının istenmesinin süresi yönünden taşınır taşınmaz ayrımı kaldırılmış taşınır için de satış isteme süresi taşınmazlardaki gibi bir yıl olarak kabul edilmiştir.
 • Borçlu, hacizli malın satışını isteyebilir. o Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması zorunlu tutulmuştur. Düzenlemenin amacı satışın hızlı bir biçimde yapılabilmesidir.
 • Borcun taksitlendirilmesi için düzenlenen tutanak ve kağıtlar damga vergisinden istisnadır.
 • Borçlu kıymet takdiri kendisine tebliğ edildikten sonra yedi gün içinde rızaen atış için kendisine yetki verilmesini isteyebilir. Borçluya satış yetkisi verilmesi halinde borçlu da kıymet takdiri yaptırabilir.
 • Rızai satışta bedel, en az malın muhammen kıymetinin yüzde doksanına karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamı kadar olacaktır.
 • Haczolunan malın satışı UYAP sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde fiziki ortamda satış ve açık artırma uygulamasından vazgeçilmektedir.
 • Satış işlemlerinin güvenliğini tehlikeye sokan veya satış portalına erişimi engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte eylemlerde bulunanların satış portalına girişleri üç ay süreyle engellenir. o İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren yedi gün içinde satış bedelini nakden ödemek zorundadır.
 • Çocuk teslimi hususunu düzenleyen kanun maddeleri icra ve iflas kanunundan dolayısıyla icra hukuku alanından çıkartılmış bu konuyla ilgili Çocuk Koruma Kanunu’na eklemeler yapılmıştır.