7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 07.03.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girdi. Finansal aracılık faaliyetlerinde bulunan şirketlerin faaliyetlerinin, tasarruf edenlerin hak ve
menfaatlerinin ve finansal piyasalarda güvenilirliğin korunması amacıyla hazırlanan kanun tasarruf
finansman sistemini düzenlemekte ve denetim altına almaktadır.

Tasarruf finansman sistemi en yalın anlatımı ile belirli bir vadeye kadar birikim yapma şartı
karşılığında firmaların müşterilere konut ya da taşıt edinebilmek adına finansman kullandırılması
faaliyeti şeklinde ifade edilebilir. Tasarruf finansman sisteminin bilinirlik kazanmasının en önemli
sebeplerinden biri de faaliyetlerin faizsiz esaslara göre yürütülecek olmasıdır.Bu tanımdan yola
çıkarak tasarruf finansman sözleşmesinde tasarruf ve finansman taahhüdü olmak üzere iki temel
unsur olduğu söylenebilir. Müşterinin taahhüt ettiği tasarruf tutarını sözleşmenin karşı tarafındaki
şirket kapsamında biriktirmesi ve sözleşmeden yer alan süre vb. şartların da sağlanması ile birlikte
müşteriye sözleşmede kararlaştırılmış tutarda finansman sağlanmaktadır.

Tasarruf finansmanı sistemi bireysel ve grup halinde tasarruf olacak şekilde iki şekilde karşımıza
çıkabilmektedir. Grup halinde tasarruf durumunda kişilerin grup içinde birbirlerini finanse ettikleri
söylenebilir. Belirlenen vadeye kadar üyeler birikimlerini finansman şirketi içinde yapmakta ve vade
sonunda grup içinde çekiliş yapma vb. yöntemler ile grup üyeleri sırayla finanse edilmektedir. Bireysel
tasarrufta ise tasarruf finansmanı sözleşmesinin tarafları olan birey ve şirket arasında temel tasarruf
finansman sistemi mantığında yükümlülükler yerine getirilmektedir.
Yürürlüğe giren kanun ile tasarruf edenlerin başta konut ve taşıt olmak üzere varlık edinmelerini
faizsiz finansman yoluyla sağlayan şirketlerin faaliyetleri yasal sınırlamaları ile birlikte detaylı olarak
düzenlenmektedir.

Kanundaki önemli düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
  Kurumunun (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecektir. Şirketlerin asgari
  sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenlenecek ve BDDK’ye belli standart ve sınırlamalar
  getirme yetkisi verilecektir.
 • Tasarruf finansman şirketleri, tasfiyeleri halinde tasarruf sahiplerine ödenmek üzere, tahsil
  ettikleri organizasyon ücretlerinin binde beşini gelir hesaplarından ayırmak zorunda olacaktır.
 • Tasarruf finansman şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve iradi tasfiyeleri; BDDK’nin
  denetiminde, mevcut yükümlülüklerine ilişkin bir plan sunması, müşterilerine olan finansman
  yükümlülükleri dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şartıyla
  gerçekleşebilecektir.
 • 6361 sayılı kanuna eklenen yeni madde ile tasarruf finansmanı sözleşmesinin
  düzenlenmektedir. Buradaki önemli detaylardan biri sözleşme imzalanmasını takip eden 14
  gün içinde cayma hakkını kullanan müşteriye organizasyon ücreti dahil, aldığı tutarın
  tamamını 14 gün içinde iade etmeyen, fesih hakkını kullanan müşteriye belirlenen süre içinde
  toplam birikim tutarını iade etmeyen veya sözleşmeyi tek taraflı fesheden şirketlerin, 6 aydan
  2 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak olmasıdır.