İflas, icra hukukunda külli icra yolu olarak adlandırılan ve borçlarını ödeyemeyen ve borçlarının mahkemeler ve iflas otoritesi tarafından tasfiye edilmesini için şirketin kendisinin ya da alacaklılarının başlattığı hukuku prosedürün adıdır. İflas hukukunda, tüm alacaklıların, borçlunun malvarlığından tatmin edilmesi ilkesi esastır. İflasta iflas edenin tüm malvarlığı takip başlatmış olsun ya da olmasın tüm alacaklıların alacağının tahsiline tahsis edilir. İflas prosedüründe 2 yöntem vardır;

 • Takipli İflas; alacaklı, borçluya karşı icra dairesinden iflas takibini başlatır. Bu takip üzerine borç süresi içinde ödenmezse, alacaklı, borçlunun iflasına karar verilmesi için asliye ticaret mahkemesinde iflas davası açar. İflas kararı verildikten sonra, iflas otoritesi tarafından yürütülecek iflas tasfiyesi sonunda alacaklıların alacakları müflisin malvarlığından ödenerek tasfiye edilmeye çalışılır.
 • Takipsiz İflas; alacaklı veya bizzat borçlunun kendisi, icra dairesinden iflas takibini başlatmadan, doğrudan asliye ticaret mahkemesine başvurarak iflas kararı talep eder. Mahkeme karar verdiği taktirde tıpkı takipli iflasta olduğu gibi prosedür işler.

Konkordato, ödeme zorluğu çeken ve mali yapısı bozulan dürüst işletmelerin iflas benzeri fakat borçlunun da menfaatlerini önceleyen ve borcun tasfiyesi ile işletmenin yaşaması amacını güden klasik cebri icra usulleri yerine ikame edilen kollektif bir cebrî icra müessesesidir.

 • Mahkeme Dışı Konkordato; borçlunun sözleşme özgürlüğü çerçevesinde bütün veya alacaklılarının bir kısmı ile herhangi bir resmi merci dahil olmadan yaptığı borç tasfiyesine ilişkin bir özel hukuk sözleşmesidir. Bu sözleşme Borçlar hukuku kapsamında sadece tarafları bağlar, âkit olmayan diğer alacaklılar yasal takip prosedürüne devam edebilirler.
 • Mahkeme İçi Konkordato; Mahkeme ve İcra İflas Müdürlükleri ile borçlu ve alacaklıların katılımı ile gerçekleşen ve İcra ve İflas Kanunumuzda ayrıntılı biçimde düzenlenmiş olan konkordato türüdür.
 • Adi (Alelade) Konkordato; mahkeme dışı konkordato ile mevcudun terki suretiyle konkordato dışında kalan ve hakkında pozitif düzenleme bulunan konkordato türlerini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.
 • Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato; iki surette gerçekleşir birincisinde malvarlığı alacaklılara terkedilerek borç tasfiyesi olur ikinci türünde ise belirli vadelerde alacaklılara ödeme yapması kaydıyla, mal varlığının tamamının veya bir kısmının üçüncü kişiye devredilmesi suretiyle olur.
 • Tenzilat (Yüzde) Konkordatosu; borçlunun, alacaklılarının kanunda öngörülen çoğunluğu ile yaptığı ve asliye ticaret mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden; alacağın belli bir oranından feragat edilmesi ve borçlunun da belirlenen oranda ödemelerde bulunmasını taahhüt ederek tüm borçlarından kurtulmasının öngörüldüğü cebri bir anlaşma türüdür.
 • Vade (Mühlet) Konkordatosu; borçlunun borcunun tamamını ödemek için alacaklılarından bir vade istediği ya da taksitlendirme talep ettiği ve bu istemin yetkili makamın tasdiki ile hüküm ettiği konkordato türüdür.
 • Kombine (Bileşik) Konkordato; hem tenzilat hem de vade talebini içeren ve böylece hem alacağın belli bir kesiminden feragat edildiği, hem de ödemelerin belli bir vadeye bağlandığı konkordato türüdür.
 • Terditli (Kademeli) Konkordato; borçlunun asıl konkordato teklifinin reddi halinde ikinci bir konkordato teklifinin söz konusu olduğu konkordato türüdür.
 • İflas Dışı Konkordato; İflasa tabi olmayan borçlularla henüz iflas etmemiş iflasa tabi borçluların teklif ettiği konkordato türüdür. Konkordato talebinin kabulü ve tasdiki ile birlikte iflasa tabi borçlu iflastan kurtulur.
 • İflas İçi Konkordato; müflis de iflasın etkilerinden kurtulmak için konkordato teklif edebilir. İflasın tasfiyesi sürecinde müflis tarafından teklif edilen bu konkordato türüne iflas içi konkordato denir.