Kamu otoritesinin vergi mükelleflerinin gelirlerinin veya mallarının üzerinde hakkı olan kısmın tahakkuk ve tahsiline dair tüm düzenlemeleri içeren mali hukuk disiplinin bir alt dalı olan hukuk disiplinidir. Vergi Hukuku ve Vergi Ceza Hukuku başlığı altında iki ana kategoriye ayrılıp vergi mahkemeleri yargısı ve ceza yargısı uyuşmazlıkları söz konusudur. Bununla birlikte Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi alacaklarının tahsilatını takip eden Vergi İcra Hukuku da söz konusudur. Başlıca vergi türleri;

  • Gelir Vergisi; gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır bu kazançlar: ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar olarak sayılabilir.
  • Kurumlar Vergisi; Sermaye şirketleri, İş ortaklıkları, Kooperatifler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin, bir takvim yılı içerisinde elde edilen safi kazançları üzerinden hesap edilerek devlete öden vergilerdir.
  • Katma Değer Vergisi (KDV); mal ve hizmeti satın alan kişinin satıcıya ödemiş olduğu dolaylı vergilerdir. Bu verginin konusuna ticari, sınai, zirai faaliyetler ve serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı, diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler girerler.
  • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV); lüks ürünlerde, insan sağlığını tehdit edebilen ürünlerde ve benzin, kömür ya da fosil atık gibi çevreye zararı olan ürünlerde uygulanan ve bu ürünlerin bedeli üzerinden maktu veya oransal alınan bir vergi türüdür.
  • Damga Vergisi; her türlü hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen ibraz edilebilir, imza ya da imza yerine geçen ibareleri havi kağıtlardan alınan bir vergi türüdür.
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV); kara taşıtlarının yanı sıra helikopter, uçak, motorlu deniz taşıtları için yılda iki kez ödenmesi zorunlu olan vergi türüdür.
  • Emlak Vergisi; arazi, arsa, bina veya iş yeri gibi gayrimenkullerden alınan vergi türüdür.