İnşaat hukuku, inşaat süreçlerinde firmalar ve bireylerin muhatap oldukları tüm hukuk alanlarının birleşimidir. Ana hatları ile İnşaat Hukukunu ilgilendiren hukuk dalları:

  • İmar ve Şehircilik Hukuku; inşaat yapılacak taşınmazın imar mevzuatı açısından durumu ve inşaat izinleri ve yapılacak inşaatın alana nispeti gibi konuların düzenlenmesi ve bunlara ilişkin izin ve ruhsatların temin edilmesinde uygulanacak kurallar.
  • Sözleşmeler Hukuku; inşaat yapımında müteahhitlerin hem hak sahipleri ile hem taşeronlarla hem de sair tedarikçiler ile yapacakları sözleşmelere ilişkin uygulanacak hüküm ve kurallar.
  • İş ve Sosyal Güvenlik ile İş Güvenliği Hukuku; inşaat yapımında istihdam edilecek personelin her türlü ücret ve özlük hakları ile iş kazası vb. durumlara ilişkin iş güvenliğinin sağlanmasına dair kurallar.
  • Tazminat Hukuku; inşaat yapımında taraflar arasında sözleşmeye aykırılıktan ya da yapım işlerinde ortaya çıkan gizli ve açık ayıplardan dolayı, müteahhit ve taşeronların sorumlulukları dolayısıyla meydana gelecek zararların tazminine dair kurallar.
  • Gayrimenkul Mülkiyeti Hukuku; inşaat yapılacak olan taşınmaza ilişkin tüm ayni ve şahsi haklara ilişkin düzenlemeler ile mülkiyet ve mülkiyete bağlı hakların belirlenmesine dair kurallar.
  • Tahkim Hukuku; inşaat sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıklarda yargı yolunun haricinde alternatif uyuşmazlık çözümü yollarından tahkim ve hakem sözleşmelerine dair kurallar.
  • Finansman Hukuku; inşaat projelerinin finansmanına ilişkin proje finansman kredileri ile inşaat şirketlerinin portföylerinde bulunan taşınmazlar ile bağlı hakların menkul kıymetleştirme yoluyla finansman sağlanması, GYO, GYF ve VKŞ gibi gayrimenkul finansmanı konusunda ihtisaslaşmış şirketler ile bu şirketlerin ihraç ettiği menkul kıymetlere, sertifikalara ve katılma belgelerine yapılacak yatırımlar ile inşaat şirketlerinin paylarının halka arzı veya tahvil ihracı süreçlerine dair kurallar.